Aktualnoœci


Przedszkole dla dzieci z zespo?em Aspergera - wspomaganie rozwoju  [2015-01-02]

Zaburzenie rozwojowe jakim jest zespó? Aspergera mie?ci si? w spektrum autyzmu. Jest ono diagnozowane do?? wcze?nie, cho? granice sš tutaj bardzo nieostre, i mogš by? mylšce, zw?aszcza, ?e nieumiej?tno?? nawišzywania kontaktów spo?ecznych wyst?puje tak?e w innych zaburzeniach rozwojowych.

Trzeba podkre?li?, ?e zespó? Aspergera przebiega bez wyst?powania upo?ledzenia umys?owego. W odró?nieniu od autyzmu nie nast?pujš utrudnienia w rozwoju mowy, porównujšc oba zaburzenia, rozwój poznawczy przebiega w miar? prawid?owo.

Zarówno dzieci ze stwierdzonym zespo?em Aspergera, jak i dzieci autystyczne, wymagajš odpowiedniego podej?cia jak i programu terapeutycznego.

Zaj?cia domowe, cho? niezwykle istotne, nie zastšpiš odpowiednio prowadzonych zaj?? przedszkolnych. Placówki takie jak Przedszkole dla dzieci z zespo?em Aspergera w miejscowo?ci Tychy sš odpowiednio przygotowane, zarówno pod wzgl?dem infrastruktury jak i wykwalifikowanej kadry, by w?a?ciwie pokierowa? dzieckiem ale tak?e rodzicem czy opiekunem. Co najwa?niejsze, sš tutaj inne dzieci, z którymi nast?pujš kontakty w ró?nych aspektach, tak?e spo?ecznych.

Cechš wyró?niajšcš takie przedszkole od zwyk?ych placówek, jest daleko posuni?ty indywidualizm, co w praktyce oznacza opracowanie programu terapeutycznego dla ka?dego dziecka, z uwzgl?dnieniem stale post?pujšcych zmian w zachowaniu dziecka. Nieoceniona jest tu rola rodzica, który stale monitoruje post?py lub ich brak, co pozwala szuka? nowych rozwišza? w podej?ciu do samego dziecka.

Podejmuje si? ró?ne zadania majšce na celu zniwelowa? niech?? wspó?pracy w grupie, a tak?e wspomaga si? rozwój komunikacji niewerbalnej. Cz?sto dzieci z zespo?em Aspergera majš obsesyjne zainteresowanie jednš dziedzinš, podejmuje si? wi?c prób? wyciszenia tego zainteresowania, ukazujšc inne formy ekspresji.

Praca terapeutów, wychowawców polega na stymulowaniu dziecka do nowych dzia?a? poznawczych, do wyra?ania w?asnych potrzeb, radzenia sobie w nowych sytuacjach. Dzieci uczestniczš w zaj?ciach z zakresu artterapii, muzykoterapii, fizykoterapii i nie tylko. W miar? potrzeb, uczestniczš w zaj?ciach o charakterze edukacyjnym w ma?ych grupach, majšce na celu kszta?towanie postaw spo?ecznych czy umiej?tno?ci komunikacyjnych. Gdy zajdzie potrzeba sš pod sta?š opiekš logopedy czy psychologa. Tak naprawd? nad dzieckiem pracuje ca?a grupa specjalistów, po to, by dziecku u?atwi? funkcjonowanie w rodzinie, grupie przedszkolnej a w dalszych etapach, szkolnej, cho? to oczywi?cie sprawa indywidualna.

Przedszkole stara si? wyrównywa? czy niwelowa? wszelkie dysfunkcje, pomaga zrozumie? ?wiat dziecka i odkry? przed nim nowe wyzwania, je?li oczywi?cie dziecko jest na to gotowe i wpu?ci nas do swego wewn?trznego ?wiata.


Zobacz pozostałe aktualnoœci


Skomentuj

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2