Aktualnoœci


Rodzinne wizyty w muzeum  [2011-01-13]

Galeria sztuki i ka?da wystawa eksponatów widziana po raz pierwszy jest dla dziecka zupe?nie nowym zjawiskiem, odmiennym ni? znane dotšd instytucje: dom, przedszkole, ogród, szko?a, podwórko. Trzeba oczekiwa?, ?e uwaga dziecka b?dzie obejmowa?a wszystko, co nowe, a nie tylko eksponaty, wi?c dopiero przy dalszych wizytach nowy widz przestanie obserwowa? usilnie lampy, zas?ony w oknach, wzory na pod?odze i urzšdzenia do klimatyzacji, skupiajšc zainteresowanie na wystawie. Dzieci z ?alem dowiadujš si?, ?e niczego nie wolno dotyka?. Sš jeszcze bardzo bliskie tego czasu, gdy wszystko chwyta?y w ršczki i wk?ada?y do buzi, i nie mo?e im wystarczy? poznanie wy?šcznie wzrokowe. Na szcz??cie coraz cz??ciej organizowane sš wystawy, na których wszystkiego mo?na dotyka? i sprawdza? jak dzia?a.
Nieraz pewnie si? zda?y, ?e dzieci zainspirowane tym co widzia?y, same zrobiš galeri? lub wystaw? w domu, na którš b?dš mog?y zaprosi? rodzin? lub sšsiadów, a dla nas b?dzie to dobra okazja do towaszyskich spotka? lub nawet do urzšdzenia ma?ego after-party. Domowa wystawa mo?e obejmowa? nie tylko rysunki ale równie? kolekcje kamieni czy dzie?a z plasteliny. Zaletš takiej wystawy jest to, ?e wszystkie eksponaty mo?na dotyka?.

Zanim dzieci udadzš si? do muzeum sztuki, powinny, je?li to tylko mo?liwe, pozna? zbiory innego typu, na przyk?ad etnograficzne, przyrodnicze lub sztuki u?ytkowej, które przez swš rozmaito?? mocniej wiš?š uwag? ma?ych dzieci. Oglšdajšc zbiory naturalne lub przedmioty kultury materialnej ludzi, dzieci ?atwiej poznajš muzeum jako instytucj?, która gromadzi cenne eksponaty i u?atwia ich oglšdanie. Na wystaw? obrazów warto raczej przyprowadza? te dzieci, które sš ju? "bywalcami" muzeów, a wi?c rozumiejš, jak majš si? zachowa? i na co zwraca? uwag?.

Prawie wszyscy rodzice i wychowawcy chcš w muzeum pokaza? za du?o, o wiele wi?cej, ni? dziecko zdolne jest przyjš?. W ten sposób ?atwo osišgnš? skutek odwrotny, to znaczy zniech?ci? dziecko do dalszych wizyt w galeriach sztuki. Lepiej obejrze? tylko jednš sal?, a w niej posta? d?u?ej i porozmawia? przed kilku obrazami lub rze?bami, a pó?niej pój?? razem na d?u?szy spacer, ni? wlec znu?onego dzieciaka przez szereg sal, w?ród setek obrazów, których on przez chwil? nawet zapami?ta? nie jest w stanie. Pami?tajmy, ?e nawet najwi?ksze arcydzie?a stajš si? bezwarto?ciowe i nic da? nie mogš cz?owiekowi, który odwraca si? od nich zm?czony, znu?ony i zupe?nie bierny.
Jak?e inaczej mo?e wyglšda? ta rodzinna wizyta z?o?ona dzie?om sztuki, gdy rodzice i dzieci pogodnie i bez zm?czenia oczekujš cišgle na nowe wra?enia, gotowi prze?y? je wspólnie i g??boko. Prawda, ?e wi?kszo?? rodziców nie mog?aby uwa?a? siebie za fachowych przewiodników, ale pami?tajmy, ?e wa?na jest nie tylko wiedza historyczna dotyczšca dzie? sztuki: kiedy powsta?o, kto je wykona?, do jakiego kr?gu kultury nale?y. Te podstawowe wiadomo?ci mo?na do?? ?atwo wyczyta? w katalogu albo us?ysze? od przewodnika, trudniejsze bywa zrozumienie, jakie warto?ci artystyczne decydujš o randze dzie?a. Najwa?niejsze jest wspólne z dzieckiem prze?ywanie sztuki malarza lub rze?biarza. Mi?o?? rodziców sprawia, ?e pi?kno staje si? dziecku bliskie, gdy ojciec i matka stojš przed dzie?em sztuki i serdecznie trzymajš ršczki dziecka w swych d?oniach, wtedy pi?kno staje si? trwa?š w?asno?ciš dziecka i rodziców, wchodzi w kršg rodzinny zakre?lony uczuciem. B?dzie powraca?o we wspomnieniach, zawsze witane ze wzruszeniem ? tak mi?o?? k?adzie wi?kszy blask na dzie?a sztuki.


Zobacz pozostałe aktualnoœci


Skomentuj

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2