Aktualnoœci


Rysunki dzieci  [2010-03-01]

Kredkami w drewnianych oprawach dzieci rysujš jak o?ówkim, sš to w?a?nie kolorowe o?ówki, ?atwe w u?yciu, nie brudzšce ršk. Dziecko ch?tnie k?adzie na bia?ej kartce papieru wyra?ne linie, a niektóre miejsca zamazuje g?stymi kreskami. Rysunki sš lekkie, weso?e i przezroczyste. Nie wystarcza to jednak dzieciom na d?ugo, dš?šc do bardziej wiernego przedstawienia ?wiata starajš si? zakry? kolorami ca?š kartk?, poniewa? ludzi i rzeczy widzš nie jako linie, ale jako powierzchnie i bry?y rozmaitych kszta?tów i ró?nych kolorów. Gdy dzieci zakreskujš mozolnie wi?ksze kawa?ki papieru kredkami oprawionymi w drewno, ?alš si? czasem, ?e na ?šk? z kwiatami trzeba "a? cztery temperowania, a na drzewa i domy jeszcze wi?cej". Przykre wra?enie dajš blade, nie dobarwione kreski, gdy wida?, ?e dziecko próbowa?o zakolorowa? ca?š kartk?, ale znu?one i zniech?cone przerwa?o prac? przed ko?cem, gdy? zbyt wiele wysi?ku musia?o po?wi?ci? na mechaniczne mazanie.
Kredki bez oprawy nie sprawiajš takich trudno?ci, mo?na je prze?ama? na krótsze kawa?ki, wy?uska? z papieru i nak?ada? kolor nie szpicem, ale bokiem pa?eczki, ca?š d?ugo?ciš. Barwa powinna by? nasycona, g?sta, mo?na nak?ada? kolejno, jedne na drugie, nawet par? kolorów. Dobrze jest zach?ca? dzieci, by kolorowa?y nie tylko postacie i przedmioty, ale równie? i t?o, o ile nie przewidziano tam ?niegu.
Dziecko bardzo szybko si? orientuje, ?e kredki bez oprawy mo?na cišgnš? po papierze dwojako: ko?cem lub bokiem, otrzymujšc i linie, i plamy barwne. Rysunki takie wykonywane sš jakby dwoma narz?dziami i to stanowi urozmaicenie.
Prócz kredek mo?na dzieciom dawa? równie? inne narz?dzia do rysowania. Odpowiednie sš czarne, mi?kkie o?ówki, wszelkie flamastry, mazaki, zastrugane patyki i piórka do tuszu, a dla starszych dzieci w?giel drzewny. Wa?ne jest, by dziecko od samego poczštku zwraca?o uwag?, jaki ?lad graficzny zostawia na papierze wykonujšc swe obrazki. Je?li ?ladem graficznym sš linie, to nie trzeba dš?y? do po?šczenia ich w jednolite plamy. Linie rysunku mogš by? grube i cienkie, proste i faliste, cišg?e lub przerywane, mogš si? splata?, krzy?owa?, zag?szcza?, ale powinny zosta? liniami. Nie trzeba wi?c rozciera? palcem o?ówka ani rozmazywa? patykiem tuszu dla otrzymania czarnych plam. W?a?ciwe dla rysunku sš bowiem linie i kreski, a plamy ? dla malowania.
Starsze dzieci bardzo ch?tnie wykonujš rysunki tuszem ?šczšc rysunek i malowanie w jednym kolorze. Rysowa? trzeba piórkiem lub patykiem, a nast?pnie niektóre cz??ci rysunku, zale?nie od ch?ci, maluje si? rozcie?czonym tuszem lub farbš akwarelowš. Nie trzeba si? przejmowa?, je?eli p?dzel troch? rozma?e linie, na tym w?a?nie polega wdzi?k i swoboda takiego rysunku.
Dzieci cz?sto bojš si? zaczyna? malowanie farbami i wolš przedtem wykona? o?ówkiem rysunek, który pó?niej kolorujš. Nie jest to konieczne, mo?na malowa? od razu, bez poprzedniego rysowania. Obrazki dzieci sš wtedy swobodniej u?o?one, a kolory ?adniejsze.


Zobacz pozostałe aktualnoœci


Komentarz
    Aby dodać komentarz musisz być zalogowany    

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2