Aktualnoœci


Grafika dzieci?ca  [2010-02-03]

Dzieci z wielkš ch?ciš powielajš swoje rysunki i inne kompozycje, je?eli dowiedzš si?, jak to robi?. Bawi je i zaciekawia przygotowanie wzoru, a potem wykonywanie odbitek.

Najprostszym odbijaniem przygotowanego wzoru jest stemplowanie ziemniakiem, cechš najciekawszš tych stempli jest mo?liwo?? rytmicznego powtarzania motywu.
Du?y ziemniak kraje si? na po?ow? i na wewn?trznej, równej stronie wycina si? wzór. Wystarczy pomalowa? wypuk?o?ci wzoru jakš? wodnš farbš i odbija? jak pieczštkš na papierze. Kombinacja ró?nych motywów, kolorów oraz ró?norodne ich u?o?enie dajš ciekawe kompozycje.
Przez stemplowanie ziemniakiem dzieci naj?atwiej poznajš podstawowš zasad? grafiki ? odbijanie wielokrotne jednego wzoru z jakiej? p?ytki, czyli matrycy. Powa?ne techniki grafiki artystycznej, jak drzeworyt, linoryt i gipsoryt, sš bardzo podobne w swym za?o?eniu do prostego odbijania wzoru z ziemniaka, tylko materia?, w którym si? wycina, jest twardszy. Oczywi?cie i wyniki artystyczne mogš by? ciekawsze.
Dzieci, nawet m?odsze, ?atwo uczš si? zarówno wycinania, jak i wykonywania odbitek, je?eli narz?dzia i materia? dostosowane sš do ich si? i sprawno?ci. Naj?atwiejszym materia?em dla dzieci sš p?ytki z gipsu, do wycinania nadaje si? tak?e linoleum, jedynie drzeworyt mo?e nastr?cza? zbyt wiele trudno?ci.

Grafika nie jest dla dzieci specjalnie trudna, nawet sze?cioletnie dzieci mogš jej próbowa?, je?eli kto? starszy wszystko przygotuje i czuwa w czasie pracy dziecka.
Do wykonania gipsorytu potrzebna jest p?ytka bardzo g?adka, dlatego najlepiej odla? jš na szkle. Aby u?atwi? prac? dziecku, mo?na bia?š powierzchni? zamalowa? jakš? czarnš farbš ? akwarelš lub temperš, na ciemnym tle dobrze si? odznaczajš wyci?te lub wydrapane bia?e linie Wycina? mo?na ka?dym metalowym narz?dziem odpowiedniego kszta?tu: d?utem, ?rubokr?tem, kawa?kiem drutu, a nawet gwo?dziem. Wycina? ?atwiej w gipsie ?wie?ym, ale odbitki trzeba robi? po wyschni?ciu. Je?eli rysunek ma by? wyci?ty w linoleum lub innym podobnym materiale, to narz?dzia muszš by? mocniejsze i bardziej ostre, najlepsze sš d?utka o przekroju ostrego kšta lub zaokršglonym.
Na odbitki trzeba przyciš? kartki papieru nieco wi?ksze ni? p?ytka, aby z czterech stron pozostawa?y bia?e marginesy.
Farba do odbitek nie powinna wysycha? zbyt szybko, dlatego mniej odpowiednie sš akwarele i tempery, a w?a?ciwa jest farba drukarska. Mo?na te? wziš? farby olejne w tubach, takie jak do malowania obrazów. Farb? drukarskš nanosi si? na p?ytk? gumowym wa?kiem do grafiki, który mo?na zastšpi? wa?kiem fotograficznym. Aby farba roz?o?y?a si? równo na wa?ku, naj?atwiej jest wyjš? troch? farby z naczynia i umie?ci? na szkle, a nast?pnie prowadzšc wa?ek w ró?nych kierunkach dok?adnie rozsmarowa? farb?. Przecišgajšc wa?ek po wyci?tej p?ycie pokrywamy farbš tylko miejsca wypuk?e, wkl?s?e ?lady ci?? pozostajš czyste.

Dla wykonania odbitki wystarczy po?o?y? papier na p?ytce i przycisnš? mocno. Doskonale wychodzš odbitki, gdy papier dociska si? ?y?kš sto?owš, dok?adnie raz ko?o razu. Wa?ek gumowy trzeba przechowywa? zawsze czysto umyty.


Zobacz pozostałe aktualnoœci


Komentarz
    Aby dodać komentarz musisz być zalogowany    

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2