Aktualnoœci

Przedszkole dla dzieci z zespo?em Aspergera - wspomaganie rozwoju  [2015-01-02]
Zaburzenie rozwojowe jakim jest zespó? Aspergera mie?ci si? w spektrum autyzmu. Jest ono diagnozowane do?? wcze?nie, cho? granice sš tutaj bardzo nieostre, i mogš by? mylšce, zw?aszcza, ?e nieumiej?tno?? nawišzywania kontaktów spo?ecznych wyst?puje ...  więcej

Iluzja przestrzeni  [2014-10-21]
Dla wielu ludzi nauka rysunku, a nawet ca?e wychowanie plastyczne, to nauka perspektywy. Dobra perspektywa lub jej brak ?wiadczy? majš o umiej?tno?ciach rysownika i malarza, a nawet o warto?ci artystycznej obrazu. T? samš miar? przyk?ada ...  więcej

Splash! How Good Water Works  [2012-10-09]
Ambasada Stanów Zjednoczonych i ?ód? Design Festival zapraszajš na niezwyk?š wystaw? Splash! How Good Water Works. Sprowadzona ze s?onecznej Kalifornii specjalnie dla festiwalowej publiczno?ci interaktywna ekspozycja zwraca ...  więcej

Rodzinne wizyty w muzeum  [2011-01-13]
Galeria sztuki i ka?da wystawa eksponatów widziana po raz pierwszy jest dla dziecka zupe?nie nowym zjawiskiem, odmiennym ni? znane dotšd instytucje: dom, przedszkole, ogród, szko?a, podwórko. Trzeba oczekiwa?, ?e uwaga dziecka b?dzie ...  więcej

Malowanie na szkle  [2010-04-06]
Jednš z ciekawszych form twórczo?ci jest malowanie na szkle. Jest to malowanie p?askie, z pewnym uproszczeniem kszta?tów oraz pomini?ciem zasad perspektywy. PROJEKT Przyst?pujšc do malowania na szkle trzeba najpierw przygotowa? projekt ...  więcej

Nagrody za prace  [2010-03-19]
Mi?o nam zakomuniowa?, ?e trzy pierwsze prace w rakingu rysunków za miesišc marzec zostanš nagrodzone atrakcyjnymi upominkami ufundowanymi przez sklep ArtEquipment z materia?ami do twórczo?ci plastycznej. ...  więcej

Wykorzystanie makulatury do prac plastycznych  [2010-03-12]
Dla starych, niepotrzebnych czasopism lepszym rozwišzaniem jest wykorzystanie ich do celów plasycznych ni? oddanie do skupu na przemia? za marne grosze. Z kolorowych Pisma, których jest pod dostatkiem w ka?dym domu, dzieci mogš ciš? na kawa?ki ...  więcej

Rysunki dzieci  [2010-03-01]
Kredkami w drewnianych oprawach dzieci rysujš jak o?ówkim, sš to w?a?nie kolorowe o?ówki, ?atwe w u?yciu, nie brudzšce ršk. Dziecko ch?tnie k?adzie na bia?ej kartce papieru wyra?ne linie, a niektóre miejsca zamazuje g?stymi kreskami. Rysunki ...  więcej

Grafika dzieci?ca  [2010-02-03]
Dzieci z wielkš ch?ciš powielajš swoje rysunki i inne kompozycje, je?eli dowiedzš si?, jak to robi?. Bawi je i zaciekawia przygotowanie wzoru, a potem wykonywanie odbitek. Najprostszym odbijaniem przygotowanego wzoru jest stemplowanie ziemniakiem, ...  więcej

Zaj?cia artystyczne z dzie?mi  [2010-01-21]
Gdy paroletnie dziecko si?ga po o?ówek i zaczyna rysowa?, a rodzice poczuwajš si? do obowišzku kupienia mu kredek, farb i p?dzli, to w domu rozpoczyna si? co? nowego ? kto? z domowników uprawia twórczo?? plastycznš. Porozumienie z dzieckiem ...  więcej

My si? zimy nie boimy  [2010-01-20]
A My si? zimy nie boimy...., ulepili?my ju? ba?wana. Nied?ugo zrobimy wielkie igloo, je?dzimy na sankach, nartach, jab?uszku, plastikowych talerzach, toczymy ?nie?ne walki. ?nieg sypie, zaspy rosnš, mrozi, ale czy jest co? milszego ni? kubek ...  więcej

Dzieci zdolne i niezdolne  [2010-01-15]
Zdolno?ci plastyczne dzieci ? to temat interesujšcy dla wielu rodziców. Je?eli dziecko garnie si? do rysunków, je?li z w?asnej woli po?wi?ca du?o czasu na te zaj?cia, to naturalne b?dzie pytanie, jakiej miary sš jego osišgni?cia ? zwyczajne, ...  więcej

Fabryka pomys?ów  [2010-01-12]
Wed?ug presti?owych bada? firmy Superbrands, LEGO jest najbardziej znanš markš w?ród zabawek a ósmš na ?wiecie. Wyprzedaz takie marki jak Nintendo, Disnej czy Mattel. Koncepcje nowych produktów Lego rodzš si? w g?ównej kwaterze firmy, ...  więcej

?wi?ta  [2009-12-01]
Ju? zaczynamy odlicza? czas do ?wišt Bo?ego Narodzenia. Zacz??y si? pierwsze przygotowania. Czy choinka w tym roku b?dzie prawdziwa czy sztuczna? Jakie upiec ciasteczka, kruche czy pierniczki? Czy mamy wystarczajšco du?o ?wištecznych ozdób? ?yczymy ...  więcej

Twórczo?? dzieci - jak jš widzimy  [2009-11-12]
RYSUNEK ?LADEM GESTU Aby pozna?, jak rozwija si? rysunek dziecka, trzeba dopatrywa? si? jego poczštku w poruszeniach dziecka, w gestach. Wed?ug s?ów Wallona, wszelka dzia?alno?? graficzna cz?owieka ?jest ?ladem przebiegu gestu pozostawionym ...  więcej

Jesie?  [2009-10-01]
Ju? jesie?. Byli?cie na grzybach? Zbierali?cie kasztany i ?o??dzie? Ju? czas pomy?le? o kolorowych bukietach z jesiennych li?ci. Ju? czas zrobi? ludzika z kasztanów. A mo?e macie inne pomys?y? My tu jeste?my i czekamy, ?eby ca?emu ?wiatu ...  więcej

Targi Gier i Zabawek  [2009-09-28]
Od pištku do niedzieli w ?ódzkiej Hali sportowej przy ul. Ks.I. Skorupki odbywa? si? b?dš II Targi Gier i Zabawek ?Games&Toys?. Z zaproszenia organizatora firmy INTERSERVIS skorzysta?o ponad 60 firm. Zaprezentujš one swojš najnowszš ofert? ...  więcej

Konkurs - Rodzinne klimaty  [2009-07-15]
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ciekawe historii swojej rodziny do udzia?u w ogólnopolskim konkursie plastycznym RODZINNE KLIMATY pt. ? Jak ?yli moi przodkowie?. Zach?camy do realizacji tematu na waszych wakacyjnych zaj?ciach plastycznych, ...  więcej

Lato  [2009-06-05]
To ju? trzy miesišce jak wy?onili?my si? z czarnej dziury niebytu. Nasta?a ta pora, kiedy mo?na ze ?wie?ych jarzyn zje?? zupe oraz li??mi powyciera? twarz. Z analizy s?ów wpisywanych do wyszukiwarki tego portalu okazuje si?, ?e jest zapotrzebowanie ...  więcej

M?odych Bajanie  [2009-05-23]
M?odzie?owy Dom Kultury w Zgierzu ju? po raz szósty by? organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "M?odych Bajanie przez Rysowanie i Malowanie". "Niesamowity sen" - to temat tegorocznego konkursu. Zadaniem jego uczestników by?o wyra?enie ...  więcej

Wielkanocne jajo  [2009-04-24]
Zaproponowany na forum, nieoficjalny konkurs na Wielkanocne Jajo zosta? rozstrzygni?ty. Do konkursu przystšpi?u wielu uczestników (obydwum bardzo dzi?kujemy).
Zwyci?zce nie ominie nagroda, która zostanie wys?ana pocztš lub zostanie wr?czona ...  więcej

Wiosna  [2009-03-20]
Dzi?kujemy wszystkim autorom za prace, dzi?ki wam gulanty zaczynajš ?y?. Czekamy na wi?cej i aby Was zach?ci? og?aszamy konkurs z nagrodami !!! "Ta zima kiedy? musi minš?" wi?c tematem konkursu b?dzie WIOSNA. Wszystkie ...  więcej

Sztuka witra?u dla poczštkujšcych  [2009-03-12]
Niedawno w niektórych sklepach pojawi?y si? niezwyk?e farby, które po na?o?eniu na g?adkš powierzchni? powoli zastygajš, tworzšc przezroczystš foliowš warstw?. Mo?na wi?c tworzy? wielobarwne wzory i umieszcza? je na kafelkach i szybach. To ...  więcej

Zima  [2009-03-03]
Mamy zim?, najlepszy okres aby po?wi?ci? si? twórczej pracy. Strona prezentuje prace m?odych twórców sztuki obdarzonych talentem (lub nie) artystycznym. Nieco starsi lepiej niech nic nie malujš tylko skomenujš te owoce pracy lub napiszš jakš? ...  więcej


Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2